HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
O EMERYTURACH Z GAZETĄ PRAWNĄ O EMERYTURACH menu
Jak obliczyć nową emeryturę

Najmłodsze osoby, a także niektóre z tzw. średniej grupy wiekowej, otrzymają w przyszłości emeryturę obliczoną według nowych zasad. Na wysokość otrzymywanego przez nich świadczenia wpływ będzie miała kwota odprowadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz, jeśli pracowali przed 1 stycznia 1999 r., wartość kapitału początkowego (emerytura z I filaru). Większość z tych osób otrzyma również emeryturę z II filaru wypłacaną przez zakład emerytalny z tytułu składek odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego.

Wysokość nowej emerytury wypłacanej przez ZUS uzależniona będzie od kilku czynników, takich jak:

• zwaloryzowany kapitał początkowy (w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1999 r.),
• zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na koncie ubezpieczonego,
• moment przejścia na emeryturę,
• tzw. średnie dalsze trwanie życia.

Wzór na obliczenie wysokości nowej i dla porównania starej emerytury podajemy niżej (instrukcję do wyliczenia starej emerytury można znaleźć w cyklu artykułów zamieszczonym w „Gazecie Prawnej” w nr 174 ZOBACZ >>> , 175 ZOBACZ >>>, 176 ZOBACZ >>>, 179 ZOBACZ >>> z tego roku). W tabeli wymieniamy osoby, którym ZUS obliczy emeryturę na nowych zasadach.

Jak będą waloryzowane składki

Zgromadzone na koncie ubezpieczonego składki podlegają waloryzacji. Dokonywana jest ona corocznie, od 1 czerwca każdego roku. Kwotę składek powiększoną o kwoty wynikające z wcześniej przeprowadzonych waloryzacji waloryzuje się na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu.

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy emerytalnej (weszła w życie 1 lipca br.) została także wprowadzona kwartalna waloryzacja składek dla osób przechodzących na emeryturę. Chodzi o to, by stan ich konta w momencie obliczania emerytury uwzględniał również składki, jakie wpłynęły na konto po ostatniej waloryzacji rocznej.

Zarówno waloryzacja roczna, jak i kwartalna przeprowadzana będzie w oparciu o wskaźnik waloryzacji ustalany dla danego roku lub kwartału, za który jest dokonywana.

Na tych samych zasadach (choć z pewnymi wyjątkami) zostanie zwaloryzowany kapitał początkowy.

Co to jest średnie dalsze trwanie życia

Średnie dalsze trwanie życia to wielkość statystyczna, która określa przeciętny okres, jaki zazwyczaj upływa od ustalenia prawa do emerytury do dnia śmierci ubezpieczonego. W gruncie rzeczy chodzi o ustalenie przewidywanego okresu pobierania przez daną osobę emerytury i – tym samym – równomiernego rozłożenia zgromadzonych składek i ewentualnie kapitału początkowego w ramach tego okresu.

Średnie dalsze trwanie życia wyrażane jest w miesiącach i ustalane wspólnie dla kobiet i mężczyzn w corocznym komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Średnie dalsze trwanie życia ubezpieczonego będzie ustalane według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Kiedy ZUS podwyższy emeryturę

Nowa emerytura z ZUS w pewnych okolicznościach została objęta gwarancją najniższego świadczenia. Jeśli okaże się, że łącznie z emeryturą z II filaru, a więc z emeryturą wypłacaną z zakładu emerytalnego, kwota świadczenia byłaby niższa niż obowiązująca kwota najniższej emerytury, wówczas ZUS podwyższy ją do tej kwoty. Ustawodawca obwarował jednak to uprawnienie pewnymi warunkami – kobieta musi ukończyć 60 lat i mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat, mężczyzna zaś może skorzystać z takiego podwyższenia, o ile ukończył 65 lat życia i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat.

Prawo do podwyższenia nowej emerytury do kwoty najniższego świadczenia nie będzie przysługiwało tym emerytom, którzy będą osiągali przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż kwota podwyższenia.

Przypominamy, że w przypadku nowych emerytur nie została wprowadzona maksymalna kwota pobieranego świadczenia.

Dla kogo emerytura mieszana

Emerytura mieszana przeznaczona jest dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które do końca 2006 r. nie spełnią warunków do przyznania starej emerytury, a nie przystąpiły do OFE i wiek emerytalny osiągną w latach 2009-2013 i w tym okresie złożą wniosek o emeryturę. Faktycznie jednak może mieć zastosowanie jedynie do kobiet urodzonych w latach 1949, 1950, 1951, 1952 i 1953. Tylko bowiem kobiety i tylko z tych roczników będą mogły osiągnąć wiek uprawniający do emerytury według nowych zasad (w przypadku kobiet jest to 60 lat) w latach 2009-2013 i następnie zgłosić wniosek o przyznanie świadczenia.

Emerytura mieszana jest obliczana częściowo na starych, częściowo na nowych zasadach.

Jak obliczyć emeryturę mieszaną

Chcąc wyliczyć tzw. emeryturę mieszaną, należy postępować według następujących zasad:

• najpierw należy obliczyć wysokość emerytury według zasad dotychczasowych i nowych (wzory podaliśmy w tabeli),
• następnie należy ustalić odpowiedni procent świadczenia obliczonego według dotychczasowych zasad i odpowiedni procent emerytury obliczonej według nowych zasad (procent ten jest różny, w zależności od roku złożenia wniosku; zasady przedstawiliśmy w tabeli),
• po zsumowaniu otrzymamy wysokość emerytury mieszanej.

Gdy osoba osiągnie wiek emerytalny w 2013 r., tylko w tym roku może zgłosić wniosek o emeryturę mieszaną (złożenie wniosku po 31 grudnia 2013 r. spowoduje, że emerytura zostanie obliczona w całości według nowych reguł). Gdy wymóg wieku zostanie spełniony wcześniej, może natomiast zdecydować, czy chce złożyć wniosek już w roku osiągnięcia tego wieku, czy też w latach następnych (choć nie później niż do końca 2013 r.). Należy jednak pamiętać, że im późniejsze złożenie wniosku, tym większy udział emerytury obliczonej w myśl nowych zasad.

Komu ZUS obliczy emeryturę na nowych zasadach
Data urodzenia
Warunki
Po 31 grudnia 1968 r. Ukończenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn
Po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. - Ukończenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn oraz - niespełnienie przynajmniej jednego z warunków do uzyskania emerytury na starych zasadach do końca 2006 r., lub - przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego, lub - nierozwiązanie stosunku pracy (w przypadku bycia pracownikiem) - Nieukończenie wieku emerytalnego uprawniającego do emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, emerytury górniczej, emerytury z tytułu wykonywania niektórych okresów pracy górniczej lub emerytury kolejowej do końca 2006 r. oraz - spełnienie wszystkich pozostałych warunków do przyznania tej emerytury w dniu 1 stycznia 1999 r., oraz - nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego, oraz - rozwiązanie stosunku pracy (w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem)
Przed 1 stycznia 1949 r. - osiągnięcie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienie okresu składkowego i nieskładkowego 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn, oraz - kontynuacja ubezpieczenia emerytalnego i rentowego po osiągnięciu ww. wieku emerytalnego, oraz - złożenie wniosku o emeryturę po raz pierwszy po 31 grudnia 2008 r. i zaznaczenie, że emerytura ma być obliczona na nowych zasadach.


Zasady obliczania emerytury
Według dotychczasowych zasad
Według nowych zasad
Emerytura = 24 proc. kwoty bazowej + po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych + po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych Emerytura = zwaloryzowane składki + zwaloryzowany kapitał początkowy /średnie dalsze trwanie życia


Wysokość emerytury mieszanej w zależności od roku złożenia wniosku
Rok złożenia wniosku o emeryturę
Wysokość emerytury mieszanej jako procent starej i nowej emerytury
2009 80 proc. starej i 20 proc. nowej emerytury
2010 70 proc. starej i 30 proc. nowej emerytury
2011 55 proc. starej i 45 proc. nowej emerytury
2012 35 proc. starej i 65 proc. nowej emerytury
2013 20 proc. starej i 80 proc. nowej emerytury

 Marek Opolski
DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński