HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
Twórcze PODATKI z Gazetą Prawną Twórcze PODATKI menu
VAT. Które przychody z praw autorskich podlegają VAT

Od początku czerwca tego roku osoby uzyskujące dochody z tytułu szeroko rozumianych praw autorskich nie mają – z tego tytułu – statusu podatnika VAT. Problemy jednak mogą mieć osoby, które uzyskały dochody z praw autorskich od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r.


Problem związany jest z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu sprzed 1 czerwca br. za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 tego przepisu, nie uznawało się czynności:

1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. – dalej ustawa o PIT);
2) wykonywanych przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
3) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy o PIT, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Dochody z tytułu praw autorskich, które są zaliczane do artykułu 18 ustawy o PIT, wyłączone były od możliwości stosowania wspomnianego art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Kto mógł nieświadomie zostać podatnikiem VAT

W świadomości potencjalnych podatników, również po wejściu w życie nowej ustawy o VAT, tj. od 1 maja 2004 r., prawa autorskie nadal ? tak jak pod rządami poprzedniej ustawy o VAT z dnia 8 stycznia 1993 r. ? pozostawały poza zakresem podatku od towarów i usług (z zastrzeżeniem wyjątków ? prawa autorskie do programów komputerowych). Świadomość ta była szczególnie silna u osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Niemniej z reguły nieuzmysłowiono sobie zwiększenia zakresu czynności podlegających nowemu podatkowi – zwracają uwagę eksperci z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Od 1 czerwca tego roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT

Art. 15 ust. 3 pkt 3. Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 (czyli podlegającą opodatkowaniu), nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Art. 15 ust. 3a. Przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Jak podkreślają, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, definiując podatnika VAT, abstrahowała od wyrażonej w prawie gospodarczym definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Podatnikiem VAT – np. z tytułu praw autorskich – mogły być również osoby niebędące przedsiębiorcami. Także przedmiotowi podatku – usłudze – zostało nadane szersze pojęcie. Za usługę rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Dysponowanie i zbywanie praw autorskich niewątpliwie jest świadczeniem.

Kto bezsprzecznie korzystał ze zwolnienia

Wspomniany problem nie dotyczy osób przenoszących prawa autorskie w ramach stosunku pracy ? w tym zakresie obowiązuje wyłączenie podmiotowe od początku obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatnicy, których obroty za 8 miesięcy 2004 r. nie przekroczyły kwoty 30 500 zł, korzystają natomiast ze zwolnienia z tytułu braku przekroczenia limitu obrotów. Pozostałe osoby uzyskujące dochody z praw autorskich podlegały jednak opodatkowaniu.

Jakie będą skutki kontrowersyjnej regulacji

Mamy do czynienia z sytuacją, że za okres od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. wiele osób pozostaje w stanie – częstokroć nadal nieuświadomionej ? zaległości podatkowej. Można domniemywać, że pierwotne określenie w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. zakresu podatników VAT dokonane było przez ustawodawcę bez świadomości skutków. Potwierdza to późniejsza nowelizacja ustawy o VAT – stwierdzają specjaliści z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Ich zdaniem, taka sytuacja wymaga działań władz. Ewentualne zalecenie podatnikom dokonania korekt rozliczeń VAT za miniony okres (od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r.) lub składania tych deklaracji byłoby nakazaniem stosowania prawa uchwalonego w oderwaniu od powszechnej świadomości prawnej oraz rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

 SŁOWNICZEK 

USŁUGA ? każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Opracował  Krzysztof Tomaszewski
DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński