HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
Twórcze PODATKI - pytania i odpowiedzi Twórcze PODATKI menu
Pytania - i odpowiedzi Gazety Prawnej

Czy należą się 50-procentowe koszty uzyskania przychodu?
Jak interpretować przepisy obecnej ustawy o VAT - "stosunek prawny"

 Więcej pytań i odpowiedzi na stronach Gazety Prawnej - CZYTAJ
 Zgłoś swój problem Gazecie Prawnej: gp@infor.pl lub tel /22/ 530 40 34
Czy należą się 50-procentowe koszty uzyskania przychodu?

Jestem autorem. Zamierzam podpisać umowę, w ramach której będę realizował różne zlecenia. Czy będą mi się należały 50-procentowe koszty uzyskania przychodu?


 Tak. Zasady rozliczania przychodów reguluje art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. Trzeba jednak pamiętać, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), a których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. We wspomnianym przepisie zawartym w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy mowa jest o składkach potrącanych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

  KT

DO GÓRY
Jak interpretować przepisy obecnej ustawy o VAT

W art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie zaliczono do samodzielnej działalności gospodarczej przychodów z wykonywanej osobiście działalności wymienionej w art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (choć w tym artykule ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jeszcze pkt 9 dotyczący m.in. kontraktów menedżerskich), jeżeli wykonujące je osoby są związane ze zlecającym więzami „tworzącymi stosunek prawny” dotyczący warunków wykonania, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności. Co tak naprawdę oznacza ten przepis?


prof. dr hab. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych

– Wspomniany przepis zawarty w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odwołuje się do unormowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale jednocześnie wprowadza jeszcze dodatkowe elementy dotyczące: warunków wykonania pracy; wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie danych czynności. Spróbujmy odpowiedzieć, co w praktyce oznacza to unormowanie. Otóż z regulacji tej wynika, że jeżeli istnieją więzy prawne, w ramach których zleceniodawca ponosi zwłaszcza odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy – również wobec osób trzecich – to wtedy nie mamy do czynienia z usługami w rozumieniu ustawy. Nie podlegają więc one VAT.

Generalnie są przypadki, w których to, co robi zleceniobiorca na rzecz zleceniodawcy, stanowi faktycznie działalność tego ostatniego. I wówczas to zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy wobec np. osób trzecich. W rezultacie usługi wykonywane przez zleceniobiorcę nie podlegają podatkowi od towarów i usług. Jeżeli natomiast nie ma odpowiedzialności zleceniodawcy za efekty działania zleceniobiorcy, to wtedy usługi wykonywane przez zleceniobiorcę już są objęte VAT.

Rozmawiał  Krzysztof Tomaszewski

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535).
DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński