HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018

PROTEST TWÓRCÓW
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
PROTEST 201?   LISTY menu  
Odpowiedź Dyr. Wojciecha Z. Dziomdziory

Warszawa, dn.16.02.05 r
MINISTERSTWO KULTURY
Departament Prawno-Legislacyjny
Wojciech Z. Dziomdziora
Dyrektor
DP/WPA.024/48/05

Szanowny Panie Prezesie

W związku z pismem z dnia 9 lutego 2005 r. uprzejmie informuję, że w sprawach interpretowania zasad prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad opodatkowania osób taką działalność prowadzących rzeczowo właściwe są odpowiednio Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Finansów. Poniżej przedstawiam następujące argumenty natury merytorycznej, związane z prowadzeniem działalności artystycznej jako szczególnego rodzaju działalności kulturalnej, które wskazują, że działalność ta nie w każdym przypadku traktowana być powinna jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., także w przypadku jej prowadzenia przez dyplomowanych artystów plastyków:

1) definicja działalności gospodarczej, zawarta w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), nie jest jedyną definicją tej działalności. W związku z tym, że zarówno ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ? w art. 5a pkt 6, jak i ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ? w art. 15 ust. 2, zawierają szczególne definicje działalności gospodarczej (w pierwszej z tych ustaw jest ona określana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, w ustawie zaś o podatku VAT ? jako działalność gospodarcza samodzielna), uznać należałoby, że na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT powinny mieć zastosowanie te szczególne definicje, nie zaś ogólna definicja z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) nie dokonała żądnych zmian ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w ustawie o podatku od towarów i usług. Co prawda w art. 27 pkt 1 Przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona została nowa, bardzo szeroka formuła definicji działalności gospodarczej na potrzeby Ordynacji podatkowej, nie można jednak zapominać, że Ordynacja podatkowa stanowi regulację o charakterze ogólnym, w stosunku do której poszczególne ustawy podatkowe, w tym regulujące podatek dochodowy i podatek VAT, stanowią unormowania szczególne. Zgodnie zatem z ogólną zasadą pierwszeństwa regulacji szczególnej przed regulacją ogólną uznać należałoby, że skoro w szczególnych ustawach podatkowych znajdują się odrębne definicje działalności gospodarczej, to w zakresie tych ustaw zasadne jest kierowanie się szczególnym rozumieniem pojęcia działalności gospodarczej, nie zaś pojęciem ogólnym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz z Ordynacji podatkowej;

3) zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku od towarów i usług, w sposób szczególny traktowane są usługi, realizowane w zakresie tzw. działalności wykonywanej osobiście. Jednym z zakresów tej działalności jest osobiście wykonywana działalność artystyczna, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność ta ani nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej na potrzeby podatku dochodowego, ani też, pod pewnymi warunkami, nie jest objęta zakresem przedmiotowym podatku VAT ? zgodnie z wyłączeniem, określonym w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, które to wyłączenie odnosi się m. in. do usług realizowanych w ramach osobiście wykonywanej działalności artystycznej;

4) nową definicję działalności gospodarczej z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należałoby interpretować systemowo i kompleksowo, nie ograniczając się do kładzenia nacisku na to, że działalnością taką może być m. in. działalność zawodowa, która zresztą w praktyce w większości przypadków pokrywa się z innym przedmiotowym zakresem działalności gospodarczej, czyli z działalnością usługową. Nie mniej istotne jest zawarte w powyższym przepisie zastrzeżenie, że działalnością gospodarczą jest działalność o charakterze zorganizowanym i ciągłym oraz że jest to działalność zarobkowa. To zatem od konkretnego artysty zależy, czy prowadzonej przez siebie działalności zechce nadać charakter zorganizowany i ciągły, np. zakładając powszechnie dostępną autorską galerię, w której prowadził będzie sprzedaż swoich obrazów, czy też poprzestanie na osobistym wykonywaniu działalności artystycznej w rozumieniu art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. realizując zamówienia innych podmiotów;/podkr. b-c/

5) Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej nie dokonały także żadnych zmian w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Ustawa ta zaś w art. 2 ust. 2 nadal stanowi, że lokalem mieszkalnym jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Przy tak ogólnej definicji pracowni twórcy nie ma wystarczających podstaw prawnych do odmawiania jej, w świetle przepisów powyższej ustawy, statusu lokalu mieszkalnego. Pracownia jest bowiem niezbędna w pracy nie tylko twórców, mających status przedsiębiorców, ale także twórców, ograniczających się do działalności artystycznej, wykonywanej osobiście.

z poważaniem
Wojciech Z. Dziomdziora

 
PROTEST TWÓRCÓW   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński