HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE   NOWELIZACJA VAT menu  

Warszawa, 10 lutego 2004 r.

Szanowna Pani
Elżbieta Mucha
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów

Szanowna Pani Minister,

Po przeprowadzeniu analizy merytorycznej i prawnej sprawozdania Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP o rządowym projekcie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 2399) oraz stosownych przepisów Unii Europejskiej postulujemy wniesienie do projektu ustawy następujących poprawek:

 • Art.6 pkt 2 nadać brzmienie: "pracowników i innych osób związanych z pracodawcą umową o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego ustanawiającego stosunek pracodawcy i pracownika w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w odrębnych ustawach".

  UZASADNIENIE: brzmienie art.6 pkt 2 z druku sejmowego nr 2399 jest niezgodne i zawężające zakres przepisu art.4 ust.4 Szóstej Dyrektywy Rady UE (77/388.EEC), zwanej dalej "Dyrektywą". Jest to przepis o kluczowym znaczeniu dla stosowania ustawy i powinien być sformułowany merytorycznie, a nie poprzez odwołanie do jednego z przepisów innej ustawy (art..12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), którego zakres podmiotowy jest zawężony wobec implementowanego przepisu Dyrektywy.

 • W art.15 ust.1 wyrazy "wykonujące samodzielnie" zastąpić wyrazami "prowadzące niezależnie".

  UZASADNIENIE: brzmienie kluczowego dla stosowania ustawy art.15 ust.1 z druku sejmowego nr 2399 jest pryncypialnie niezgodne z przepisem art. 4 ust. 1 Dyrektywy. Dla uznania danej osoby za podatnika wg definicji z Dyrektywy nie chodzi o warunek, żeby działalność gospodarczą "wykonywała samodzielnie" (co oznacza: pojedynczo, bez pomocy innych), lecz żeby była to działalność prowadzona niezależnie. Wyraz "prowadzona" oznacza, że musi to być działalność regularna (prowadzona w sposób ciągły, a nie okazjonalny), a wyraz "niezależnie" oznacza, że nie można obejmować podatkiem VAT zarówno pracowników, jak też osób fizycznych świadczących na rzecz kontrahentów nie będących finalnymi konsumentami, na podstawie różnych form umów (zwanych np. "współpracą", "zamówieniem", "elastyczną formą zatrudnienia"), które w rzeczywistości oznaczają świadczoną osobiście nieetatową pracę najemną, a więc zależną od kontrahenta.

 • W załączniku nr 4 do projektu ustawy dodać pkt 15 w brzmieniu: "działalność twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzana w formie honorariów za przeniesienie praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań, albo za udzielenie licencji na korzystanie z praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań".

  W konsekwencji: w załączniku nr 3 do projektu ustawy skreślić pkt 135.

Niniejsza poprawka wynika z możliwości, które Państwom Członkowskim UE dają przepisy zawarte w art.28 ust.3 pkt B, art.28 ust.3A, w oparciu o przepisy art.28L. Potrzebę wprowadzenia tej poprawki uzasadniają następujące cztery argumenty:

 • argument społeczny i finansowy: wprowadzenie podatku VAT w sferze kultury i sztuki wywoła reakcje finansowe i społeczne blokujące dostępność większości społeczeństwa polskiego do tej sfery oraz dla budżetu państwa przyniesie per saldo stratę a nie dodatkowy wpływ.

Podstawowym błędem w oszacowaniu skutków wprowadzenia systemu podatku VAT w sferze kultury byłoby założenie, że korzystanie z dóbr i ofert kulturalnych pozostanie na poziomie obecnym i przyniesie wpływy do budżetu państwa. W Polsce po 1 maja br. nastąpi zmniejszenie możliwości nabywczych konsumentów w związku z wprowadzeniem podatku VAT w trzech newralgicznych społecznie sektorach. Wzrost cen żywności i gastronomii, towarów dla dzieci oraz materiałów budowlanych odczują w największym stopniu rodziny mało- i średnio-zamożne (w których wydatki na żywność stanowią większość budżetu domowego), rodziny wielodzietne oraz mieszkańcy domów wymagających remontu. Jest oczywiste, że w takiej sytuacji obywatele w pierwszej kolejności zrezygnują z wydatków na dobra kultury w stopniu tym większym, że przez objęcie podatkiem VAT wzrosną ceny biletów na wszelkie imprezy kulturalne i rozrywkowe, ceny książek, gazet i czasopism, instrumentów muzycznych oraz dzieł sztuki plastycznej.

Lecz cóż z tego, że zdrożeją dobra kultury, skoro nie znajdą nabywców. Dlatego per saldo należy przewidywać, że wpływy do budżetu ze sfery kultury nie wzrosną, lecz zmaleją .

Z kolei rozpatrując sprawę od strony twórców i artystów wykonawców - będą oni musieli domagać się wyższych wynagrodzeń, aby zrekompensować sobie zarówno konieczność terminowego zapłacenia podatku VAT od umów zawieranych z podmiotami zamawiającymi, jak też zwiększone wydatki własne, których nie można uniknąć, np. na żywność oraz konieczność opłacania doradców podatkowych i prawników dla prowadzenia wyjątkowo trudnej i obłożonej terminowymi rygorami finansowymi buchalterii dotyczącej podatku VAT.

Jednakże kontrahenci twórców i artystów wykonawców (np. producenci, dyrektorzy teatrów, nadawcy, impresariowie, galerie sztuki) nie będą chcieli płacić wyższych wynagrodzeń będąc sami "między młotem a kowadłem"- bo przecież zmniejszą się im radykalnie wpływy od konsumentów dóbr kultury na skutek wzrostu cen tych dóbr i zubożenia konsumentów. Powstanie spirala "błędnego koła", na której stracą absolutnie wszyscy: twórcy, artyści wykonawcy, zamawiający utwory i artystyczne wykonania, odbiorcy kultury oraz budżet państwa. Nastąpi zamieranie tworzenia, rozpowszechniania i odbioru wartości cywilizacyjnych zawartych w kulturze i sztuce!

 • argument prawny: nieprawdziwy jest "koronny" argument używany w dyskusji nad ustawą, że Dyrektywa bezwzględnie nakazuje państwu członkowskiemu objęcie twórców i artystów wykonawców podatkiem VAT w związku z załącznikiem H pkt 8 do Dyrektywy. Ewidentnym dowodem, że możliwe jest zwolnienie twórców i artystów wykonawców z tego podatku lub pozostawienie im wyboru co do sposobu opodatkowania, są zapisy w art.28 ust.3 pkt B oraz art.28 ust.3A Dyrektywy. Wynika z nich, że Szwecja, Finlandia oraz Hiszpania skorzystały z prawa zwolnienia twórców i artystów wykonawców z podatku VAT wykorzystując przepis artykułu 28L oraz załącznik F pkt 2 Dyrektywy. Zatem istnieje możliwość uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską takiego zwolnienia, gdyż w przeciwnym wypadku trzeba by uznać, że nasze państwo nie może być równoprawne w stosunku do innych państw członkowskich!

 • argument równości wobec prawa: w załączniku nr 4 pkt 5 do projektu ustawy zwolniono od podatku VAT "usługi naukowo-badawcze", z czego wynika, że projektodawca znalazł podstawy do takiego zwolnienia. Jeżeli tak, to konieczne jest stwierdzić, że działalność twórców i artystów wykonawców objęta przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest w swojej podstawie merytorycznej, usytuowaniu społecznym oraz w konstrukcji prawodawstwa (np. art.18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.1 ust.2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oparta na tej samej zasadzie co działalność naukowo-badawcza. Dziedziny te wspólnie zaliczają się do działalności twórczej wykonywanej osobiście, a zatem w projekcie ustawy występuje nierównoprawne traktowanie podmiotów, których rezultaty działalności uznawane są za równorzędne.

 • argument semantyczny: według polskiego prawodawstwa w obowiązujących ustawach twórcy i artyści wykonawcy nie zaliczają się do tzw. wolnych zawodów, lecz do tzw. działalności wykonywanej osobiście, która nie jest zaliczona do "działalności gospodarczej"! Podajemy cztery warunki, dla których semantycznie nie można nazywać działalności twórcy i artysty wykonawcy jako osoby fizycznej "świadczeniem usług". Aby działanie osoby fizycznej było usługową działalnością gospodarczą, to świadczenie musi być wykonywane:

  1. bezpośrednio na rzecz konsumenta,
  2. w sposób regularny i rutynowy,
  3. w sposób niezależny,
  oraz dostępne na zlecenie indywidualnego konsumenta w ofercie publicznej.

Powyższe pięć warunków nie jest spełnionych w wypadku twórców i artystów wykonawców.

Sekretariat PŁK


 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński