HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE   NOWELIZACJA VAT menu  

Warszawa, 24 lutego 2004r

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu

Szanowni Państwo Senatorowie,

Porozumienie Łazienki Królewskie, którego sygnatariuszami jest 28 stowarzyszeń i związków zawodowych zrzeszających twórców i artystów wykonawców, po zapoznaniu się z całością uchwalonych przez Sejm RP w dniu 20 lutego 2004 r. poprawek do rządowego projektu ustawy o podatku od towarów i usług oraz stosownymi przepisami Unii Europejskiej postuluje wniesienie do ustawy następującej poprawki:

W art.6 pkt 2a ustawy (czyli w tekście poprawki nr 5 przyjętej przez Sejm dn. 20 lutego br.) po wyrazach: "art.13 pkt 2-8" dodać wyrazy: "oraz w art.18".

Uzasadnienie: rozpowszechniona w prasie, radiu i telewizji informacja, jakoby w wyniku głosowania w Sejmie w dniu 20 lutego 2004 r. twórcy i artyści wykonawcy zostaną wyłączeni z przepisów o podatku VAT, ukrywa prawdę o dylemacie, przed jakim zostaną oni postawieni w wypadku wejścia w życie ustawy 1 maja 2004 r. Jeżeli twórca lub artysta wykonawca ma korzystać z majątkowych praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań oraz - na podstawie art.18 i art.22 ust 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - z 50% wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu tych praw, to musi być podatnikiem VAT. Sejm utrzymał bowiem w mocy brzmienie pkt 135 (lub pkt 136 według innego druku sejmowego) z załącznika nr 3 do ustawy, który obejmuje twórców i artystów wykonawców wynagradzanych w formie honorariów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych 7% stawką podatku VAT. Przyjęta przez Sejm dn. 20 lutego br. poprawka nr 5 wyłączająca z opodatkowania VAT przychody z działalności wykonywanej osobiście w sytuacjach określonych w art.13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odnosi się do przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przypisów. Odniesienie takie znajdujemy jedynie w art.18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych! Gdyby twórca lub artysta wykonawca chciał skorzystać z "dobrodziejstwa" wyłączenia z podatku VAT sprzedając swoją pracę na zasadach, o których mowa w art.13 pkt 2 lub 8, to musiałby zrezygnować z korzystania z 50% wysokości kosztów uzyskania przychodu. Dlatego, że zgodnie z art.22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułów, o których mowa w art.13 pkt 2 i 8 określone są w wysokości 20%! Porozumienie Łazienki Królewskie nie podziela entuzjastycznych opinii rozpowszechnionych w mediach, gdyż w rzeczywistości twórca lub artysta wykonawca musiałby wybierać między większym i mniejszym złem: albo nie podlegać podatkowi VAT pod warunkiem rezygnacji ze stawki 50% kosztów uzysku, albo korzystać z tej stawki, ale za to zostać podatnikiem VAT. Rozwiązanie tego dylematu widzimy w przyjęciu proponowanej przez nas poprawki. Poprawka ta nie narusza konstrukcji prawnej poprawki nr 5 przyjętej przez Sejm dn. 20 lutego br., opartej na enumeratywnym przywołaniu przepisów innej ustawy. Jeżeli poprawka nr 5 będzie uznana za zgodną z dyrektywami UE, to nie widać przeszkód, aby uzupełnić przepis proponowaną przez nas poprawką.

Uważamy także za zasadne przyjęcie poprawki nr 6 zgłoszonej w drugim czytaniu projektu ustawy w Sejmie, która nie została poddana pod głosowanie w dn. 20 lutego br. w związku z przyjęciem poprawki nr 5. Treść poprawki nr 6 stanowi, co następuje:

W art.6 ustawy dodać nowy punkt w brzmieniu: "za czynności, o których mowa w pkt 2, uznaje się również wykonywanie przez osobę fizyczną czynności na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dot. umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy".

Poprawka powyższa (niezależnie od zakresu wcześniej omówionej poprawki nr 5) usuwa wadę przepisu art.6 pkt 2 ustawy, którego zakres jest zbyt zawężony w stosunku do przepisu art.4 ust.4 Szóstej Dyrektywy Rady UE (77/388/EEC). Poprawka powyższa jednoznacznie wskazuje, że każda forma umowy zawierana między pracodawcą a pracownikiem pozostającym w stosunku pracy nie będzie objęta przepisami ustawy o podatku VAT. Ma to szczególne znaczenie dla twórców i artystów wykonawców, gdyż powyższa poprawka uwzględnia nowe formy umów (np. umowa agencyjna), które starają się obecnie wprowadzić instytucje artystyczne, aby uniknąć obciążeń pracodawcy związanych z etatowymi formami zatrudnienia.

W załączeniu - przykład wprowadzania takiej koncepcji zatrudniania artystów w jednym z teatrów muzycznych

Łączę wyrazy szacunku,

W imieniu Sekretariatu
Porozumienia Łazienki Królewskie
Jerzy J. Biernat

Zał. Zobacz JPG


 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński