HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 1.09.2018
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE   NOWELIZACJA VAT menu  

Warszawa, dnia 20.05.2004 r.

Szanowny Pan,
dr Jarosław Neneman
DORADCA MINISTRA FINANSÓW

Szanowny Panie Radco,

W nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów telefonicznych dotyczących konferencji prasowej przesyłam pytania związane z ustawą dotyczącą podatku VAT.
Znaczna część pytań została przedstawiona w czasie wczorajszego cieszącego się dużą frekwencją spotkania Głównych Księgowych Stowarzyszeń i Związków zawodowych twórców i artystów wykonawców.
W trakcie rozwiniętej dyskusji i wymiany informacji okazało się, że udzielane są sprzeczne wykładnie zapisów ustawy i przepisów wykonawczych przez urzędników zobowiązanych do jednoznacznej interpretacji.
Doświadczając życzliwości i mając w pamięci dowody zrozumienia liczymy na dalszą pomoc Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Porozumienia Łazienki Królewskie
Jerzy J. Biernat

PYTANIA DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

 1. Jakie dotacje (granty) z budżetów gminy, województwa i ministerstwa są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT)?
 2. Czy dotacje na imprezy biletowane są zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT)?
 3. Czy dofinansowanie imprez artystycznych (np. koncert, wystawa) przez budżety gmin i województw, za których wykonanie organizacja wystawia fakturę są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT)?
 4. Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, to czy za 2003 rok w liczniku należy ujmować kwoty sprzedaży brutto, czy odliczać od tej kwoty podatek VAT, taki jaki obowiązuje od 1 kwietnia 2004 roku ( sprzedaż biletów - 7 %, inna sprzedaż - 22%)? Czy w mianowniku ująć dotację na działalność statutową otrzymywaną od organizatora, np. Działalność instytucji kultury, ni podlegającą podatkowi VAT?
 5. Prosimy o potwierdzenie, że usługi realizowane przez instytucje kultury nieodpłatnie nie skutkują powstaniem obowiązku podatkowego. Chodzi o usługi świadczone bez pobierania opłaty za wstęp, w tym m. in. bezpłatne zaproszenia i bilety, wolny wstęp, imprezy charytatywne itp., których celem nie jest osiągnięcie zysku.
 6. Czy ryczałty za wyjazdy teatru np. na festiwal, przegląd itp. mieszczą się w zakresie określonym z Załączniku nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Nie jest to wstęp na wystawiany spektakl. Bilety sprzedaje teatr zapraszający - organizator)?
 7. Prosimy o sprecyzowanie miejsca powstania obowiązku podatkowego w przypadku umów licencyjnych zawartych z organizacja ZAiKS. Kto jest zobowiązany do wystawienia faktury oraz za pomocą jakiego dokumentu powinna być rozliczana ta faktura (dotyczy faktury VAT lub faktury wewnętrznej VAT)?
 8. Czy umowy licencyjne dotyczące praw autorskich zawierane z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi podlegają stawce VAT? Kto jest zobowiązany do wystawienia ewentualnej faktury VAT?
 9. Kiedy w przypadku reprezentowania twórcy przez Agencję Prawa Autorskiego zachodzi stosunek prawny w myśl art. 15 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 10. Czy usługi konserwatorskie podlegają zwolnieniu z podatku VAT?
 11. Jakie jest opodatkowanie umów o pracę konserwatorskie w obiektach sakralnych?
 12. Czy konserwator dzieł sztuki jest w świetle nowej ustawy płatnikiem VAT?
 13. Czy do wyceny prac odnośnie przetargów należy wliczać VAT? Jeśli tak to w jakiej wysokości?
 14. W zakresie konserwacji zabytków wprowadzono stawkę opodatkowania w wysokości 22% w miejsce zwolnienia z opodatkowania bez żadnych przepisów przejściowych dla umów zawartych przed 1 maja 2004 roku. Równocześnie ustawa o podatku od towarów i usług pozwala realizować np. umowy leasingowe w oparciu o dawniej obowiązujące zasady pod warunkiem zarejestrowania ich w urzędzie skarbowym przed 15 maja 2004 roku. Urząd Zamówień Publicznych twierdzi, że podatek VAT jest problemem wykonawcy, co skutkuje odmową zmiany wartości umów. Wobec powyższego wykonawcy ponoszą rażącą szkodę. W związku z tym powstaje pytanie czy w planach jest wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia wprowadzającego przepisy przejściowe odnośnie konserwacji zabytków?
 15. Odnośnie ochrony zabytków, 90% usług w stosunku do obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest realizowane ze środków publicznych. Stawka opodatkowania w wysokości 22% uszczupla o 1/5 efektywność oddziaływania tych środków na obszarze, gdzie potrzeby ochrony zabytków są ogromne. W związku z tym rodzi się pytanie o wydanie rozporządzenia przyporządkowującego dla obsług ochrony zabytków 92.52 stawkę opodatkowania w wysokości 7% VAT?
 16. Na jakiej zasadzie prowadzona ma być sprzedaż dzieł sztuki przyjętych do galerii Związku Polskich Artystów Plastyków od twórców zrzeszonych w ZPAP, którym wypłacane jest honorarium po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy?
 17. Czy powyższy stan faktyczny podlega opodatkowaniu, a jeśli tak to jaką stawką?
 18. Kto i w jakim przypadku korzysta z Załącznika nr 3 i 4 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz kto podejmuje decyzje w tym zakresie?
 19. Jakiej stawce VAT podlegają katalogi dokumentujące organizowane przez Związek Polskich Artystów Plastyków wystawy twórców?
 20. Co decyduje o zakwalifikowaniu do PKWiU usługi plastycznej wykonanej na podstawie umowy o dzieło przez artystę plastyka?
 21. Czy zawarcie przez ZPAP, jako stowarzyszenie, umowy o dzieło z twórcą o osobiste wykonanie dzieła sztuki wraz z późniejszym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na ZPAP przez twórcę, a następnie sprzedaż przez ZPAP dzieła za cenę powiększoną o należną prowizję podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z Załącznikiem nr 4 poz. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?
 22. Czy też powyższa usługa opodatkowana jest stawka w wysokości 7% zgodnie z Załącznikiem nr 3 poz. 162 ustawy o podatku od towarów i usług?
 23. Czy w sytuacji zawarcia przez ZPAP z twórcą umowy o dzieło o wykonanie usług plastycznych (np. aranżacja wystawy) wraz z późniejszą sprzedażą tychże usług, te ostatnie podlegają zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z Załącznikiem nr 4 poz. 11? Czy też są one opodatkowane stawką w wysokości 7% zgodnie z Załącznikiem nr 3 poz. 162 ustawy?
 24. Czy wykonywanie usług plastycznych zleconych przez zleceniodawców z zewnątrz dla ZPAP podlega zwolnieniu z opodatkowania?
 25. Czy wykonywanie usług plastycznych przez artystów - członków ZPAP zakwalifikowane według PKWiU symbolem 92.31.22 podlega zwolnieniu z opodatkowania?
 26. Czy do wyliczenia wskaźnika związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, do obrotu za rok 2003 należy doliczyć:
  • dotacje, które były wyłączone z podstawy opodatkowania VAT;
  • pozostałe przychody z działalności statutowej, które nie podlegają opodatkowaniu VATem;
  • składki członkowskie;
  • darowizny;
 27. Czy wyżej wymienione czynności potraktować należy jako czynności nie podlegające opodatkowaniu i wliczyć je do obrotu zwolnionego wyliczając wskaźnik na rok 2004?
 28. Jakiemu opodatkowaniu podlega zakup dzieł sztuki na podstawie umowy cywilnoprawnej?
 29. Czy dzieło sztuki przyjęte w komis przed 1 maja 2004 roku sprzedawane jest według nowych czy starych zasad?
 30. Czy w świetle nowej ustawy o podatku od towarów i usług płatnikiem w przypadku umów o dzieło jest:
  • przyjmujący zamówienie czy
  • wykonujący zamówienie?
 31. Czy w świetle powyższej ustawy płatnikiem w przypadku umowy zlecenia jest:
  • zleceniodawca czy
  • zleceniobiorca?
 32. Czy import dzieł sztuki objęty procedurą celną odprawy czasowej w celu zorganizowania wystawy jest nadal zwolniony z podatku VAT?
 33. Jak powinien być naliczany VAT w drukarni, jeżeli nasze publikacje (katalogi wystawowe) posiadają numer ISBN?
 34. Prosimy o interpretacje i wyjaśnienie sprzeczności art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym określa się właściwa stawkę podatku w wysokości 7% na dostawę prac artystycznych o symbolu PKWiU zaczynający się liczba 92. W Załączniku
  nr 4 poz.11, natomiast, pod ex 92 zwolniono ?usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wyk9nawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie w formie honorariów za przekazane lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania....?.
W związku z tym prosimy o wyjaśnienie jaki kryterium decyduje o kwalifikacji usług związanych z kulturą zgodnie z Załącznikiem nr 4 poz.11, tzn. kiedy należy uznać, że dana usługa związana jest z kultura i na tej podstawie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?

 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2018 - ® Janusz Kobyliński